Academic Laurels

X ICSE BOARD EXAMINATION RESULT 2021 - 2022 (PCMB Group)

Result 100%
No. appeared 116
No. passed 116
No. of 90+ 46
No. of Distinction 45
No. of I Classes 25

X ICSE BOARD EXAMINATION RESULT 2021 - 2022 (COMMERCE Group)

Result 100%
No. appeared 19
No. passed 19
No. of 90+ 03
No. of Distinction 09
No. of I Classes 07

ICSE School Toppers April / May 2022

RUCHIKA HARISH

98.8%

MOHAMED AFNAN

98%

MOHAMED QAAMIT SHAYEEB

97.8%

THRISHA MANAYILL SAJITH

97.8%

S.R.PREM

97.4 %

ANIRUDH .P

97.2 %

N. NAVYA MOHITHE

96.6 %

ROSHITH SRIJESH

96.6 %

KRUPA .H. D

96.4 %

SAANVI MANJUNATH

96.2 %

SHAMAILA ANAM

96 %

TARUN .M. REDDY

95.8 %

PRANITHA .M

95.8 %

MUHIB - UL MURSALEEN

95.4 %

G. K. AKSHAY

95.2 %

SAMYUKTA SREEKANTH

95.2 %

ANN JOSE

95 %

RIA RAVI KUMAR

94.2 %

SAALIM . H

94.2 %

TANMAYI BHAT

94 %

ROHITH RAVI KUMAR

94 %

PAVAN SAI .R

94 %

AYMAN RIDA

93.6 %

JAYASRY MAJUMDER

93.2 %

UTTHEJ .J

93 %

MAHREEN ZAINAB

92.8 %

PRAJEET .D

92.8 %

K.S. SHRISTI

92.8 %

SHAIKH ABRAR AHMED

92.6 %

SANTHOSH .U

92.4 %

RAJU.M

92.2 %

SRI RAKSHAA .A

92.2 %

MITHRAJITH SINGH .A

92 %

MYTHRI PATIL BANTANAHAL

91.8 %

VIDHATHRI

91.8 %

SMITHA .R

91.8 %

HUNYZAA KHATEEB

91.6 %

R. RUHAN

91 %

RAVI CHANDRAN JAGANATHAN

91 %

SYEDA SOBIYA TAHREEM

90.8 %

ANIRUDH .C.A

90.8 %

SRI RAKSHA.R.HIREMATH

90.6 %

HITHAISHI .M

90.2 %

SYEDA ZAINAB SUHAIL

90 %

SHABBIYA BANU

89.8 %

SANIDHYA

89.6 %

SCIENCE GROUP

Sl. No Student's name Percentage
1 RUCHIKA HARISH 98.8%
2 MOHAMED AFNAN 98%
3 MOHAMED QAAMIT SHAYEEB 97.8%
4 THRISHA MANAYILL SAJITH 97.8%
5 S.R.PREM 97.4 %
6 ANIRUDH .P 97.2 %
7 N. NAVYA MOHITHE 96.6 %
8 ROSHITH SRIJESH 96.6 %
9 KRUPA .H. D 96.4 %
10 SAANVI MANJUNATH 96.2 %
11 SHAMAILA ANAM 96 %
12 TARUN .M. REDDY 95.8 %
13 PRANITHA .M 95.8 %
14 MUHIB - UL MURSALEEN 95.4 %
15 G. K. AKSHAY 95.2 %
16 SAMYUKTA SREEKANTH 95.2 %
17 ANN JOSE 95 %
18 RIA RAVI KUMAR 94.2 %
19 SAALIM . H 94.2 %
20 TANMAYI BHAT 94 %
21 ROHITH RAVI KUMAR 94 %
22 PAVAN SAI .R 94 %
23 AYMAN RIDA 93.6 %
24 JAYASRY MAJUMDER 93.2 %
25 UTTHEJ .J 93 %
26 MAHREEN ZAINAB 92.8 %
27 PRAJEET .D 92.8 %
28 K.S. SHRISTI 92.8 %
29 SHAIKH ABRAR AHMED 92.6 %
30 SANTHOSH .U 92.4 %
31 RAJU.M 92.2 %
32 SRI RAKSHAA .A 92.2 %
33 MITHRAJITH SINGH .A 92 %
34 MYTHRI PATIL BANTANAHAL 91.8 %
35 VIDHATHRI 91.8 %
36 SMITHA .R 91.8 %
37 HUNYZAA KHATEEB 91.6 %
38 R. RUHAN 91 %
39 RAVI CHANDRAN JAGANATHAN 91 %
40 SYEDA SOBIYA TAHREEM 90.8 %
41 ANIRUDH .C.A 90.8 %
42 SRI RAKSHA.R.HIREMATH 90.6 %
43 HITHAISHI .M 90.2 %
44 SYEDA ZAINAB SUHAIL 90 %
45 SHABBIYA BANU 89.8 %
46 SANIDHYA 89.6 %

COMMERCE GROUP

Sl. No Student's name Percentage
1 SYED AL NAHIYAN 91.2 %
2 VANSIKA JOSHI 90.4 %
3 MUHAMMED FAIZ 89.4 %

ICSE Subject Toppers April / May 2022

RUCHIKA HARISH

ANIRUDH .P

MOHAMED AFNAN

THRISHA MANAYILL SAJITH

S.R.PREM

KRUPA .H. D

MOHAMED QAAMIT SHAYEEB

ROSHITH SRIJESH

SHAMAILA ANAM

MUHIB – UL MURSALEEN

MUHAMMED FAIZ

SYED AL NAHIYAN

N. NAVYA MOHITHE

G. K. AKSHAY

TANMAYI BHAT

AYMAN RIDA

K.S. SHRISTI

ASHWINI SURESH

UTTHEJ .J

MAHREEN ZAINAB

HUNYZAA KHATEEB

Sl. No Student's name Percentage
1 RUCHIKA HARISH
II LANGUAGE – KANNADA = 96
MATHEMATICS = 100
PHYSICS = 100 CHEMISTRY = 100 SCIENCE 100
HISTORY & CIVICS = 100 GEOGRAPHY = 99HCG 100
COMPUTER APPLICATION = 100
2 ANIRUDH .P
MATHEMATICS = 100
CHEMISTRY = 100
BIOLOGY = 100
HISTORY & CIVICS = 100
3 MOHAMED AFNAN
I LANGUAGE ENGLISH = 96
HISTORY & CIVICS = 100
COMPUTER APPLICATION = 100
4 THRISHA MANAYILL SAJITH
MATHEMATICS = 100
BIOLOGY = 100
HISTORY & CIVICS = 100
5 S.R.PREM
HISTORY & CIVICS = 100
BIOLOGY = 100
COMPUTER APPLICATION = 100
6 KRUPA .H. D
II LANGUAGE – KANNADA = 96
GEOGRAPHY = 99
COMPUTER APPLICATION = 100
7 MOHAMED QAAMIT SHAYEEB
II LANGUAGE – HINDI = 98
COMPUTER APPLICATION = 100
8 ROSHITH SRIJESH
BIOLOGY = 100
GEOGRAPHY = 99
9 SHAMAILA ANAM
I LANGUAGE ENGLISH = 96
HISTORY & CIVICS = 100
10 MUHIB – UL MURSALEEN
BIOLOGY = 100
COMPUTER APPLICATION = 100
11 MUHAMMED FAIZ
COMMERCIAL STUDIES - 100
ECONOMICS = 94
12 SYED AL NAHIYAN
COMMERCIAL STUDIES - 100
ECONOMICS = 94
13 N. NAVYA MOHITHE BIOLOGY = 100
14 G. K. AKSHAY II LANGUAGE – KANNADA = 96
15 TANMAYI BHAT COMPUTER APPLICATION = 100
16 AYMAN RIDA I LANGUAGE ENGLISH = 96
17 K.S. SHRISTI I LANGUAGE ENGLISH = 96
18 ASHWINI SURESH ENGLISH LANGUAGE - PAPER 1 = 96
19 UTTHEJ .J ENGLISH LITERATURE – PAPER II = 99
20 MAHREEN ZAINAB HOME SCIENCE = 99
21 HUNYZAA KHATEEB HOME SCIENCE = 99

SSLC School Toppers March / April 2022

Sl. No Student's name Percentage
1 LIKITHA VENKATESH 96.64%
2 PRATHAM . S 95.36%
3 SYEDA MAAVIYA 95.04%
4 NIDA FATHIMA 93.92%
5 T.K.DHANUSH 91.52%
6 SYED OWAIS 91.36%
7 JUNAID SHAIK 90.56%
8 JAI SHRIKANTH PATIL 90.08%

LIKITHA VENKATESH

96.64%

PRATHAM . S

95.36%

SYEDA MAAVIYA

95.04%

NIDA FATHIMA

93.92%

T.K.DHANUSH

91.52%

SYED OWAIS

91.36%

JUNAID SHAIK

90.56%

JAI SHRIKANTH PATIL

90.08%

SSLC Distinction Holders March / April 2022

Sl. No Student's name Percentage
1 SYED IMRAN 87.52%
2 HIBA HARMAIN 86.08%
3 ARFATH ULLA KHAN 85.92%
4 SHAIK UMAIMA 85.92%
5 VIDHYA S.V 85.60%
6 SHA SHARFUDDIN UMAIR 85.28%
7 SARA ARUB 84.96%

SYED IMRAN

87.52%

HIBA HARMAIN

86.08%

ARFATH ULLA KHAN

85.92%

SHAIK UMAIMA

85.92%

VIDHYA S.V

85.60%

SHA SHARFUDDIN UMAIR

85.28%

SARA ARUB

84.96%

SSLC Subject Toppers March / April 2022

Subject Sl. No Student's name Marks Scored
I LANGUAGE ENGLISH 1 SYEDA MAAVIYA 122
II LANGUAGE KANNADA 1 PRATHAM. S 100
III LANGUAGE HINDI 1 ARFATHULLA KHAN 100
2 HIBA HARMAIN 100
3 JUNAID SHAIKH 100
4 LIKITHA VENKATESH 100
MATHEMATICS 1 SYED OWAIS 98
SCIENCE 1 T.K. DHANUSH 98
2 LIKITHA VENKATESH 99
SOCIAL SCIENCE 1 NIDA FATHIMA 100

The Result of ICSE Board for the year 2019-20 has been excellent.

SSLC Toppers

  • NITHYA B . L - 93.12%
  • N.NAVYA - 91.84%
  • MOHAMMED TALIB - 87.84%

ICSE Toppers

  • ADITYA.M - 97.4%
  • MD. QURRAIN SHAYEEB - 97.4%
  • NAIVE G - 97.4%

SSLC BOARD

Sl. No Student's name Subjects marks scored
1 N. NAVYA I LANGUAGE ENGLISH 118
2 ZEESHAN KHAN II LANGUAGE KANNADA 100
3 SHARAN II LANGUAGE KANNADA 100
4 NITHYA B . L III LANGUAGE HINDI 100
5 NITHYA B . L MATHEMATICS 96
6 N . NAVYA SCIENCE 94
7 AMEENULLA SHARIFF SOCIAL SCIENCE 96

NITHYA B . L

93.12%

N.NAVYA

91.84%

MOHAMMED TALIB

87.84%

ICSE BOARD

Result 100%
No. appeared 138
No. passed 138
No. of distinctions 114
No. of I classes 24
Result 100% (First classes)

ADITYA.M

97.4%

MD. QURRAIN SHAYEEB

97.4%

NAIVE G

97.4%

YUKTHA.H.MADHU

97.2%

PRIYADARSHIN . K

97%

AVANTHIKA GIRISH

96.8%

KEERTHANA I

96.8%

HARSHITHA. K

96.4%

RHEA AVISHA PERIERA

96.2%

HARSHITHA

96.2%

FATHIMA KOHNAIN

96%

MC KRISHNA KUMAR

96%

BHANAVEE C.S

96%

MOHAMMED ILHAM

95.8%

PRIYANKA M

95.8%

PRANAV SURENDRAN

95.4%

NISHANKA N.N

95.2%

ABHAY A KATTI

95%

BHAVANA S

97.4%

GHANSHYAM PUNEETH

94.8%

M MONICA

94.6%

SYED SHAH ALI FAAZIL

94.6%

VIVEK S

94.6%

RIDA AFNAR

94.4%

AKASAH M PAI

94.2%

KALAIVANI

94.2%

KASHF U SAHAR PANCHMAHALD

94.2

SIDHARTHA TAMANG

93.8%

SMRUTHI R M

93.8%

SYED SHOBAN IMAM

93.8%

K. MUKHUL

93.6%

VISHAL SAGAR MURTHY

93.4%

HARRIS AHMED SIRAJ

93.2%

APEKSHA S DADDER

93%

KS NITISH

93%

VINEETH RAGHAVENDRA

92.6%

VAISHNAVI N MAHADEV

92.4%

Y HANSIKA

92.4%

ADITYA KUAMAR DUBEY

92.2%

PRAJWAL M

92%

CHRISELDA D CRUZ

91.8%

SANA SHAAISTA

91.8%

HAMMAD KHAN

91.6%

MOHAMMED ZAID

91.6%

NISHITA TALEKAR

91.2%

MUZZAKIR MOHAMED

90.8%

SYED IMARAN AHMED

90.8%

GISHANTH N

90.4%

MARLAKUNTA CHINMAYEE

90.4%

PRANAV J

90.4%

HARSHITHA B M

90.4%

AFNAAN AHMED

90.2%

SOIMA IRFAN

90%

ANANYA R

89.8%

TRISHA SAI

89.6%

DARSHAN R

89.6%

K RAZIYA SULTANA

89.6%

Sl. No Student's name Subjects marks scored
1 RHEA AVISHKA PEREIRA ENGLISH LANGUAGE – PAPER - I 87
2 HARSHITHA . K ENGLISH LITERATURE – PAPER II 100
3 PRIYADHARSHINI. K II LANGUAGE HINDI 100
4 HARSHITHA . K II LANGUAGE KANNADA 98
5 KEERTHANA. I II LANGUAGE KANNADA 98
6 YUKTA.H.MADHU II LANGUAGE KANNADA 98
7 MOHAMED QURRAIN SHAYEEB MATHEMATICS 100
8 NAÏVE. G MATHEMATICS 100
9 PRIYADHARSHINI. K PHYSICS 99
10 BHAVANA . S CHEMISTRY 99
11 PRIYADHARSHINI. K BIOLOGY 100
12 BHAVANA . S BIOLOGY 100
13 ABHAY .A.KATTI HISTORY & CIVICS 100
14 ADITYA . M HISTORY & CIVICS 100
15 ADITYA KUMAR DUBEY HISTORY & CIVICS 100
16 AVANTHIKA GIRISH HISTORY & CIVICS 100
17 BHAANAVEE .C.S HISTORY & CIVICS 100
18 BHAVANA . S HISTORY & CIVICS 100
19 HARSHITHA . B HISTORY & CIVICS 100
20 K.S.NITISH HISTORY & CIVICS 100
21 KEERTHANA. I HISTORY & CIVICS 100
22 NAÏVE. G HISTORY & CIVICS 100
23 NISHANKA .N.N HISTORY & CIVICS 100
24 PRIYADHARSHINI. K HISTORY & CIVICS 100
25 P. SHREYA HISTORY & CIVICS 100
26 VISHAL SAGAR MURTHY HISTORY & CIVICS 100
27 PRIYADHARSHINI. K GEOGRAPHY 100
28 BHAVANA . S GEOGRAPHY 100
29 ADITYA . M COMPUTER APPLICATION 100
30 AVANTHIKA GIRISH COMPUTER APPLICATION 100
31 BHAANAVEE .C.S COMPUTER APPLICATION 100
32 BHAVANA . S COMPUTER APPLICATION 100
33 HARSHITHA . K COMPUTER APPLICATION 100
34 KEERTHANA. I COMPUTER APPLICATION 100
35 MOHAMED QURRAIN SHAYEEB COMPUTER APPLICATION 100
36 NAÏVE. G COMPUTER APPLICATION 100
37 PRIYADHARSHINI. K COMPUTER APPLICATION 100
38 YUKTA. H.MADHU COMPUTER APPLICATION 100
39 ANANYA . R HOME SCIENCE 96
40 IZZAH REEM HOME SCIENCE 96
41 SOIMA IRFAN HOME SCIENCE 96
42 UMAIZA HANIA HOME SCIENCE 96

+91 80 23333938